S psychologií lze proniknout do základů psychických pochodů a fungování lidského myšlení.

Jednooborové studium psychologie na naší Univerzitě vám umožní napomáhat lidem, kteří se potýkají např. s psychickým onemocněním, zažívají osobně či partnersky obtížné životní momenty nebo se vyrovnávají s neobvyklou životní událostí. Získáte znalosti a dovednosti pro podporu jednotlivců při jejich osobnostním rozvoji od dětství až po stáří. Je známo, že mnoho aspektů lidské psychiky nebylo ještě prozkoumáno. Studiem psychologie obohatíte svůj vlastní život, nabydete nepřeberné a nevyčerpatelné množství zkušeností, které jsou ukryty v lidské psychice.

Absolventi naší Univerzity mohou působit v oblasti sociální, klinické, rodinné, poradenské a pedagogické psychologie nebo v oblasti forenzní psychologie. Ti, kdo rozumí chování a prožívání druhých, jsou potřební všude, ať už jako členové týmů v nejrůznějších veřejných institucích, v soukromých firmách nebo jako odborníci s vlastní praxí. Jakýkoliv lidský akt má své příčiny. Nadání odhalovat je se vám bude hodit v řadě interesantních a netradičních oborů.

Absolvent jednooborové psychologie najde velmi jednoduše uplatnění na trhu práce.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

Specializace

Klinická psychologie a psychoterapie

Tato specializace vás připraví na profesi psychologa v oblasti duševního zdraví z klinického hlediska. Cílem této specializace je vzdělávat odborníky-psychology mající odborné a velmi specifické znalosti v oblasti psychopatologie, tzn. poruch chování a osobnosti, psychóz, závislostí, úzkostných poruch a připravuje studenty na poznání různých psychoterapeutických přístupů, kdy zahrnuje různé teoretické a klinické koncepty, pragmatiku jednání terapeuta a výběr optimálních strategií a terapeutických postupů pro specifičnost problémů pacienta. Během studia se naučíte, jak profesionálně napomáhat lidi v jejich rozvoji, navrhovat diagnostické postupy a realizovat terapii při řešení životních krizí a řešení poruch chování. Pochopíte, jak vznikají emoce, jak člověk dělá vědomá a nevědomá rozhodnutí a jak mozek přijímá signály z prostředí, dále získáte znalosti pro porozumění kognitivních procesů, emocí, motivací. Naučíte se pracovat s diagnostickými a terapeutickými metodami, které lze aplikovat v klinické praxi. Dozvíte se o vztahu mezi lidským chováním a strukturami mozku a naučíte se rozpoznávat abnormality.

Po ukončení studia je možné pokračovat ve vzdělávání v oboru klinické psychologie a psychoterapie v programech dalšího vzdělávání, které jsou nezbytné k praxi ve zdravotnictví a poté můžete najít uplatnění klinický psycholog, psychoterapeut, nebo v centrech psychologické pomoci, dále v rámci podpory při léčbě poruch duševního zdraví a mnoho dalších.

RODINNÁ PSYCHOLOGIE​

Z označení rodinné psychologie (systémová psychologie) zřetelně vyplývá, že je zaměřena na rodinu, ale soudobá koncepci rodinné a systemické terapie umožňuje i její širokospektrální užití. Rodinná psychologie je jen jedním z eventuálních psychoterapeutických přístupů. Koncepce rodinné psychologie vychází z toho, že pokud se má změnit jedinec, tak je zapotřebí změnit kontext, ve kterém žije.

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE​

Specializace pedagogická psychologie bývá začleňována mezi aplikované psychologické obory. Má nejen úzký vztah k pedagogické praxi, ale také svůj teoretický základ. Zkoumá otázky výchovně-vzdělávacího procesu z psychologického hlediska, analyzuje průběh, podmínky a výsledky výchovy.

Psychologie pro bakaláře a magistry

Psychologie pro bakaláře a magistry – jedná se specializaci pro zájemce, kteří již mají vysokoškolské studium.

Jednooborové magisterské studium v oboru Psychologie nám umožňuje individuální studium pro zájemce, kteří již mají ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského, nebo magisterského studia v jiném oboru, než je psychologie.

Obecná psychologie

Studenti obecné psychologie se obeznámí se zobecněním vědecko-empirických znalostí zásadních psychologických věd, které detailněji bádají podstatné faktory lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty, ale taktéž historický vývoj pojetí objektu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, uspořádání psychologických jevů a oborů a další teoretické otázky.