S psychologií lze proniknout do základů psychických pochodů a fungování lidského myšlení.

Jednooborové studium psychologie na naší Univerzitě vám umožní napomáhat lidem, kteří se potýkají např. s psychickým onemocněním, zažívají osobně či partnersky obtížné životní momenty nebo se vyrovnávají s neobvyklou životní událostí. Získáte znalosti a dovednosti pro podporu jednotlivců při jejich osobnostním rozvoji od dětství až po stáří. Je známo, že mnoho aspektů lidské psychiky nebylo ještě prozkoumáno. Studiem psychologie obohatíte svůj vlastní život, nabydete nepřeberné a nevyčerpatelné množství zkušeností, které jsou ukryty v lidské psychice.

Absolventi naší Univerzity mohou působit v oblasti sociální, klinické, rodinné, poradenské a pedagogické psychologie nebo v oblasti forenzní psychologie. Ti, kdo rozumí chování a prožívání druhých, jsou potřební všude, ať už jako členové týmů v nejrůznějších veřejných institucích, v soukromých firmách nebo jako odborníci s vlastní praxí. Jakýkoliv lidský akt má své příčiny. Nadání odhalovat je se vám bude hodit v řadě interesantních a netradičních oborů.

Absolvent jednooborové psychologie najde velmi jednoduše uplatnění na trhu práce.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

Specializace

Klinická psychologie

Klinická psychologie je specializované odvětví psychologie, zabývající se diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Na bázi znalostí všeobecné, vývojové, osobnostní a sociální psychologie vypracovává úhrnný obraz klientova problému.

Psychoterapie

Tato specializace umožní studentům znalosti v okruhu změny a zlepšování osobního života a dosahování určených cílů. Připravuje studenty na poznání různých psychoterapeutických přístupů, obsahuje různé teoretické a klinické koncepce, pragmatiku, jednání terapeuta a výběr optimálních strategií a terapeutických postupů pro specifičnost problémů pacienta.

RODINNÁ PSYCHOLOGIE​

Z označení rodinné psychologie (systémová psychologie) zřetelně vyplývá, že je zaměřena na rodinu, ale soudobá koncepci rodinné a systemické terapie umožňuje i její širokospektrální užití. Rodinná psychologie je jen jedním z eventuálních psychoterapeutických přístupů. Koncepce rodinné psychologie vychází z toho, že pokud se má změnit jedinec, tak je zapotřebí změnit kontext, ve kterém žije.

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE​

Výuka této specializace se interesuje o chování, prožívání a zkušenostech jednotlivce ve společnosti. Zabývá se zejména změnami obsahu i formy duševního života člověka pod vlivem sociálních podnětů.

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE​

Specializace pedagogická psychologie bývá začleňována mezi aplikované psychologické obory. Má nejen úzký vztah k pedagogické praxi, ale také svůj teoretický základ. Zkoumá otázky výchovně-vzdělávacího procesu z psychologického hlediska, analyzuje průběh, podmínky a výsledky výchovy.

Forenzní psychologie

Studium ve forenzní psychologii je specializace, která poskytuje studentům vhled do průniku psychologie a právních otázek. Studenti porozumí tomu, co forenzní psychologové dělají, a naučí se, jak toto školení aplikovat v různých profesních kontextech.

Psychologie pro bakaláře a magistry

Psychologie pro bakaláře a magistry – jedná se specializaci pro zájemce, kteří již mají vysokoškolské studium.

Jednooborové magisterské studium v oboru Psychologie nám umožňuje individuální studium pro zájemce, kteří již mají ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského, nebo magisterského studia v jiném oboru, než je psychologie.

Obecná psychologie

Studenti obecné psychologie se obeznámí se zobecněním vědecko-empirických znalostí zásadních psychologických věd, které detailněji bádají podstatné faktory lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty, ale taktéž historický vývoj pojetí objektu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, uspořádání psychologických jevů a oborů a další teoretické otázky.