Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Psychologie

Specializace pedagogická psychologie bývá začleňována mezi aplikované psychologické obory. Má nejen úzký vztah k pedagogické praxi, ale také svůj teoretický základ. Zkoumá otázky výchovně-vzdělávacího procesu z psychologického hlediska, analyzuje průběh, podmínky a výsledky výchovy. Bývá označována také jako mezní obor mezi psychologií a pedagogikou.

Naše výuka specializace pedagogická psychologie se zabývá psychologickými aspekty edukačních (vzdělávacích) procesů, tj. výchovy a vyučování. Hlavním cílem je jejich zdokonalování a usnadňování. Zkoumá proces, podmínky a důsledky výchovy a vyučování. Hraje významnou roli při koncipování a zkvalitňování studijních osnov. Zkoumá vliv psychických faktorů, jako je motivace, inteligence či sociokulturní podmínky, na učení. Můžeme říci, že se jedná o studium lidského jedince ve spojitosti s výchovou a vzděláváním.

Absolvent chápe základní paradigmata psychologie v jejich historickém vývoji i v současnosti. Je znalý v základních disciplínách (psychologie osobnosti, obecná, vývojová, sociální, pedagogická psychologie). Má akademické znalosti a dovednosti umožňující vstup do specializačního vzdělávání v oblastech poradenské psychologie, klinické psychologie a dalších profesních specializacích.

Absolvent zejména kontroluje na pokročilé úrovni základní metodologii výzkumné práce jako nástroj pro orientaci v pojmových a teoretických schématech psychologické práce. Zná metody psychologické práce (identifikace, diagnostika, intervence, terapie) s dětmi a adolescenty (individuální úroveň), se skupinami i s institucemi. Je schopen s citem vstupovat do procesů výchovy, vyučování a učení, dovede pracovat s učiteli a vychovateli. Umí nejdůležitější metody nápravy dysfunkcí a defektů klientů.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE