DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Absolvent studijních oborů na naší Univerzitě je oprávněn používat titul pouze ve znění, které umožňuje polská legislativa, tedy v případě licencjackého (bakalářského ) studijního programu (I. stupně) titul  licencjat (lic.)  v případě magisterského studijního programu (II. stupně) titul magistr (mgr.) Oba tyto tituly jsou uváděny před jménem. Udělený titul nelze modifikovat na český vysokoškolský titul. Při neoprávněném užití titulu dle § 93m zákona o vysokých školách, se absolvent dopustí přestupku, za který hrozí pokuta až 5.000 Kč.

Používání velkých, či malých písmen zkratek u akademických titulů je vázáno na stát, odkud vzdělání pochází. Každý stát – země má jiná pravidla pro používání těchto zkratek, ale bez vlivu na hodnotu akademického titulu. Např. Mgr., MAG., MGR..atd

ROVNOCENNOST DOKLADŮ

Rovnocennost dokladů řeší Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.). Dohoda mezi vládou České republiky a vládou polské republiky o vzájemném uznávání, rovnocennosti dokladů a vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

 • Přihláška: 
 • občanský průkaz (barevná kopie)
 • pas – (barevná kopie)
 • jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu info@wsbw.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • ověřený diplom  (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru )
Všechny dokumenty, nezbytné  k přijímacímu řízení odevzdejte osobně, či písemnou formou na studijním oddělení IKC UVB v Praze na adrese sídla Univerzity vnitřní bezpečnosti v Lodži na IKC Praha, Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8

Praxe studentů - stáž

Každý student je povinen absolvovat odbornou praxi – stáž

Dimenze, pravidla a forma odborné praxe – stáže
Podle § 3 odst. 1 písm. 1 bod 8 nařízení ministra pro vědu a vysoké školství ze dne 28. září 2018 o studiu:
studijní program specifikuje rozměr, pravidla a formu studentské přípravy a také počet bodů ECTS, které musí student v rámci těchto studentských oborů získat.

Podle zákona ze dne 20. července 2018, zákon o vysokých školách a vědě (Sbírka zákonů 2018, pol. 1668), studijní program s praktickým profilem stanoví výuční listy ve výši minimálně:

 • Studium I.  stupně – 6 měsíců 
 • Studium II. stupně – 3 měsíce 
Průběh praxe – stáže: 
 
Studium I. stupně: 
 • pro studium prvního stupně je povinná praxe – stáž v semestrech III, IV a V (semestr III – minimálně 2 měsíce praxe – stáže 120 hodin měsíčně, tj. celkem 240 hodin, semestr IV – minimálně 2 měsíce praxe – stáže 120 hodin měsíčně, tj. celkem 240 hodin , semestr 5 – minimálně 2 měsíce) praxe – stáže 120 hodin měsíčně, tj. celkem 240 hodin). Celkově tedy 720 hodin. Navrhovaný denní počet praxe – stáže je 6 hodin.
 •  
Studium II. stupně: 
 • pro studium druhého cyklu v semestrech I, II, III (semestr I – minimálně měsíc praxe – stáže 120 hodin, semestr II – minimálně měsíc praxe – stáže 120 hodin, semestr III – minimálně jeden měsíc praxe 120 hodin). Celkově tedy 360 hodin. Navrhovaný denní počet praxe – stáže je 6 hodin.
 •  
Upozorňujeme, že praxi – stáž je možné absolvovat na základě odborné práce nebo jiné činnosti.

Poplatky

Číslo položky Druh poplatku Výše poplatku v Kč
1.
Poplatek za obhajobu závěrečné práce vč. vydaní diplomu
2500
2.
Poplatek za opakovaní obhajoby závěrečné práce
4000
3.
Poplatek za žádost o prodloužení termínu pro odevzdání závěrečné práce (maximálně o sedm pracovních dnů) podanou nejpozději do termínu pro odevzdání závěrečné práce
3750
4.
Poplatek za opětovné posouzení závěrečné práce
3000
5.
Poplatky související s ukončením studia
3750
6.
Poplatek za přestup z jiné VŠ
1250
7.
Poplatek za opakování zkoušky
2500
8.
Poplatek za vydání studentské legitimace
1250
9.
Opětovná platba za neukončený semestr
27500
10.
Poplatek za přerušení studia maximálně na jeden rok
1250
11.
Poplatek za individuální studijní plán
25000
12.
Poplatek za žádost o individuální termín zkoušky
3750
13.
Poplatek za přihlášení na promoci
1250

Student uhradí platbu bezhotovostně na účet školy s uvedením poznámky pro příjemce (příjmení, jméno).