DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Absolvent studijních oborů na naší Univerzitě je oprávněn používat titul pouze ve znění, které umožňuje polská legislativa, tedy v případě licencjackého (bakalářského ) studijního programu (I. stupně) titul  licencjat (lic.)  v případě magisterského studijního programu (II. stupně) titul magistr (mgr.) Oba tyto tituly jsou uváděny před jménem. Udělený titul nelze modifikovat na český vysokoškolský titul. Při neoprávněném užití titulu dle § 93m zákona o vysokých školách, se absolvent dopustí přestupku, za který hrozí pokuta až 5.000 Kč.

Používání velkých, či malých písmen zkratek u akademických titulů je vázáno na stát, odkud vzdělání pochází. Každý stát – země má jiná pravidla pro používání těchto zkratek, ale bez vlivu na hodnotu akademického titulu. Např. Mgr., MAG., MGR..atd

ROVNOCENNOST DOKLADŮ

Rovnocennost dokladů řeší Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.). Dohoda mezi vládou České republiky a vládou polské republiky o vzájemném uznávání, rovnocennosti dokladů a vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

 • Přihláška: 
 • občanský průkaz (barevná kopie)
 • pas – (barevná kopie)
 • jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu info@wsbw.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení 
 • ověřený diplom  (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru )

Všechny dokumenty, nezbytné  k přijímacímu řízení odevzdejte osobně, či písemnou formou na studijním oddělení IKC UVB v Praze na adrese sídla Univerzity vnitřní bezpečnosti v Lodži na IKC Praha, Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8

Praxe studentů - stáž

Každý student je povinen absolvovat odbornou praxi – stáž

Dimenze, pravidla a forma odborné praxe – stáže
Podle § 3 odst. 1 písm. 1 bod 8 nařízení ministra pro vědu a vysoké školství ze dne 28. září 2018 o studiu:
studijní program specifikuje rozměr, pravidla a formu studentské přípravy a také počet bodů ECTS, které musí student v rámci těchto studentských oborů získat.

Podle zákona ze dne 20. července 2018, zákon o vysokých školách a vědě (Sbírka zákonů 2018, pol. 1668), studijní program s praktickým profilem stanoví výuční listy ve výši minimálně:

 • Studium I.  stupně – 6 měsíců 
 • Studium II. stupně – 3 měsíce 
Průběh praxe – stáže: 
 
Studium I. stupně: 
 • pro studium prvního stupně je povinná praxe – stáž v semestrech III, IV a V (semestr III – minimálně 2 měsíce praxe – stáže 120 hodin měsíčně, tj. celkem 240 hodin, semestr IV – minimálně 2 měsíce praxe – stáže 120 hodin měsíčně, tj. celkem 240 hodin , semestr 5 – minimálně 2 měsíce) praxe – stáže 120 hodin měsíčně, tj. celkem 240 hodin). Celkově tedy 720 hodin. Navrhovaný denní počet praxe – stáže je 6 hodin.
 •  
Studium II. stupně: 
 • pro studium druhého cyklu v semestrech I, II, III (semestr I – minimálně měsíc praxe – stáže 120 hodin, semestr II – minimálně měsíc praxe – stáže 120 hodin, semestr III – minimálně jeden měsíc praxe 120 hodin). Celkově tedy 360 hodin. Navrhovaný denní počet praxe – stáže je 6 hodin.
 •  
Upozorňujeme, že praxi – stáž je možné absolvovat na základě odborné práce nebo jiné činnosti.