Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

2 roky

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Vnitřní bezpečnost II. stupně

Specializace Řízení bezpečnostních systémů je zónou řízení, která řeší bezpečnost aktiv (zdrojů) v organizaci, tedy jak bezpečnost fyzickou, stejně i bezpečnost elektronického světa. Řízení bezpečnostních systémů velmi úzce souvisí s řízením rizik a je zaměřeno na vytvoření či trvalé zajištění takových podmínek, která pomohou předcházet či snížit identifikovaná rizika, vyhnout se problémům, a to zejména pomocí různých metod, procedur, směrnic, standardů a nástrojů.

Řízení bezpečnostních systémů je systematická, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je zajistit bezpečný provoz a zamezit tak bezpečnostním rizikům a hrozbám, které mohou být například ohrožení či poškození života a zdraví, hmotných a nehmotných aktiv organizace.

Řízení bezpečnostních systémů se z velké části týká zajištění autorizovaného přístupu osob k aktivům organizace (zejména k financím, informacím, movitému i nemovitému majetku). S řízením bezpečnostních systémů velmi úzce souvisí řízení kontinuity činností organizace.

Absolvent této specializace je schopen navrhovat, zavádět a provozovat systém řízení bezpečnosti v organizaci a také provádět jeho audit. Kromě toho budou schopni identifikovat bezpečnostní incidenty a na jejich základě zavádět další opatření k ochraně aktiv organizace. Dále se pak seznámí se základy práva v oblasti bezpečnosti informací, řízení rizik, základů tvorby testů i samotného provádění vlastního penetračního testování.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE