Začátek studia

1.10.2022 a 3.3.2023

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Psychologie

Výuka této specializace se interesuje o chování, prožívání a zkušenostech jednotlivce ve společnosti. Zabývá se zejména změnami obsahu i formy duševního života člověka pod vlivem sociálních podnětů. Studuje např. vrůstání jedince do společnosti, vztahy a interakce osobnosti a skupiny, utváření rolí a pozic jedince ve skupinách, psychologické aspekty mezilidských komunikací.

Výuka sociální psychologie má za cíl zprostředkovat odborné a vědecké poznatky o postupech, způsobech a situacích, ve kterých je poznávání, prožívání a jednání člověka determinované skupinami a podmínkami sociální interakce (tedy toho, jak spolu lidé jednají, co si o sobě myslí a co vůči sobě pociťují).

Absolvent specializace sociální psychologie dokáže vyhodnotit sociální situace ve skupinovém životě, umí vysvětlit pojmy socializace, sociální normy, role, soc. status. Je schopen posoudit interpersonální vztahy, které produkují rozpory a kontroluje některé techniky, díky nim umí konfliktní a stresové situace zvládat.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE