Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Právo

Tato specializace zahrnuje studium a interpretaci zákonů a postupů týkající se obchodu. Existuje řada zákonů, jejichž cílem je chránit spotřebitele, vlastníky podniků a jiné. Výuka v této specializaci se bude dotýkat administrativních předpisů, platných zákonů, partnerství, bankrotu a různých druhů smluv.

Cílem studia obchodního práva jsou maximální znalosti obchodního práva ve všech jeho podoborech, tzn. v právu obchodních společností a v právu firemním, v právu závazkovém, právu soutěžním a kartelovém a v právu cenných papírů. Učí studenty samostatnému a kritickému zkoumání právní regulace v oblasti obchodu a podnikání a zkoumání předpokladů a důsledků jejího působení. Studenti musejí zvládnout na vědecké úrovni i značnou část práva občanského jakožto širšího vědního základu práva obchodního a základy metod vědecké práce. Nezbytným předpokladem je znalost zahraničních právních úprav zkoumaných otázek, jakož i tuzemské a zahraniční judikatury a základních doktrinálních směrů.

Absolventi specializace Obchodní právo mají kvalifikaci pro práci ve špičkových právnických profesích Obchodního práva v tuzemsku i v zahraničí. Mají dispozice rychle se orientovat ve formálních transformacích právního okolí a reagovat adekvátně i na posuny v rozhodovací praxi. Jsou schopni zobecnění a teoretické reflexe těchto změn. Mohou působit jako konzultanti, poradci a asistenti v decizní sféře. Jsou též vybaveni pedagogickými dovednostmi k předávání nově nabytých znalostí a vědomostí odborné veřejnosti na vysoké úrovni.

Ve srovnání s absolventy specializace Mezinárodní právo jsou kromě všeobecných znalostí právní úpravy a teoretických východisek práva soukromého, jež s nimi sdílejí, vybaveni speciálními a hlubokými znalostmi práva obchodních korporací, zvláštností obchodního závazkového práva uplatňovaného ve vztazích mezi podnikateli, práva na ochranu hospodářské soutěže a práva proti nekalé soutěži, včetně nekalých obchodních praktik, a práva cenných papírů a kapitálového trhu.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE