Začátek studia

1.10.2022 a 3.3.2023

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Právo

Tato specializace se zaměřuje na zkoumání mezinárodního práva ve všech jejich souvislostech. Studenti získají základní teoretický rámec aplikovatelný pro toto zaměření. Základem této specializace jsou otázky spíše právně teoretické a ty se překrývají s instituty mezinárodního a unijního práva, které jsou společné (zejména teorie mezinárodních organizací v návaznosti na suverenitu státu, právo mezinárodních smluv).

Cílem studia je vytvořit opravdový teoretický základ oboru, rozvinout způsobilost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro vlastní tvořivou vědeckou práci, na kterou je kladen rozhodující důraz.

Absolventi této specifikace se mohou uplatnit například ve státní a veřejné správě, diplomacii, mezinárodních a evropských institucích, nadnárodních korporacích, mezinárodních firmách, dále v neziskových organizacích a v neposlední řadě v akademické sféře. Profesní úspěchy absolventů ve specializace Mezinárodní právo reflektují jeho prestiž a nároky, které klade na schopnosti studenty a na jejich akademický, profesní i osobní rozvoj.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE