Začátek studia

1.10.2022 a 3.3.2023

Doba studia

2 roky

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Kriminalistika II. stupně

V specializaci Kriminologie jsou vedeny odborné přednášky o velikosti, etiologii, důsledcích trestné činnosti a osobnosti zločinců a jejich obětí. Pro potřeby různých simultánních situací jsou zpracovávány kriminologické rozbory a znalecké posudky, prováděné za pomoci policejních psychologů a odborníků z praxe.

Hlavní úkoly kriminalisty:

 •    vytváření, rozvíjení a ověřování kriminologických teorií vysvětlujících etiologii kriminality a popisujících osobnost pachatele;
 •       stanovení velikosti kriminality, její dynamiky, struktury a územní diferenciace;
 •     zjišťování trendů vývoje různých druhů trestných činů ve stanoveném období na základě policejních, soudních, vězeňských a státních statistik a registru odsouzených;
 •        stanovení míry objasnění trestných činů, posouzení velikosti skutečné kriminality, odhad jejich „temného počtu“ pro různé druhy trestných činů;
 •        analyzovat příčiny různých druhů trestných činů a osobnost jejich pachatelů s přihlédnutím k pohlaví, věku, sociálnímu postavení, místu činu, denní době atd.;
 •        studium sociálních, ekonomických a politických determinant kriminality;
 •        zjišťování vlivu duševních poruch, alkoholismu, drogové závislosti, prostituce a jiného patologického chování na páchání trestné činnosti;
 •        odhalení psychologických mechanismů vedoucích jedince ke spáchání trestného činu;
 •        posuzování nákladů různých druhů trestné činnosti a jejich dopadu na fungování společenského, ekonomického a politického života;
 •        využití výsledků kriminologického výzkumu k plánování opatření vedoucích k prevenci kriminality;
 •        využití výsledků sociologických, psychologických, neurologických, psychofyzikálních a navazujících výzkumů (sledování osudů zločinců) k vypracování odborných posudků a sociálních prognóz zločinců;
 •        zpracování kriminalistických rozborů a znaleckých posudků pro potřeby různých institucí (soudů, policie, věznic a ústavů sociální rehabilitace) i společenských a vzdělávacích organizací;
 •        spolupráce s forenzními specialisty při vytváření kriminálního profilu;

Absolvent by měl být schopen vykonávat vše výše uvedené s ohledem na možnosti školy

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE