Začátek studia

1.10.2022 a 3.3.2023

Doba studia

3 roky

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Kriminalistika I. stupně

Vzdělávací program Prevence kriminality odráží současné a budoucí potřeby společnosti. Vychází z poznání, že kontrola kriminality (obě její složky: prevence i represe) patří do dlouhodobých priorit vládní politiky.

Cílem vzdělávacího programu je připravovat studenty na profesní a lidské zvládání tohoto významného společenského úkolu, a to jak na úseku prevence primární (pozitivní ovlivňování hodnotové orientace široké veřejnosti) a terciární (resocializace, pracovní uplatnění, rodina, odborná kvalifikace), tak – a to především – sekundární, tj. ve vztahu k rizikovým skupinám (záškoláctví, vandalismus, drogy, alkohol, gamblerství, trestná činnost, extremismus, etnicita).

Je realizovatelný jak v oblasti sociální prevence, tak v oblasti prevence situační, a to jak na úseku veřejné správy a nevládních organizací, tak na úseku komerčním formou ochrany osob a majetku.

Absolvent se může uplatnit především jako referent v orgánech státní správy a samosprávy, odborník a vedoucí pracovník u soukromých bezpečnostních agentur odborný referent bezpečnosti práce, odborný pracovník v nevládních institucích, samostatný pracovník pro sociální věci, samostatný pracovník pro správní agendu, samostatný bezpečnostní pracovník, samostatný správní referent vězeňství, inspektor vězeňské služby, strážník obecní policie, policejní inspektor, policejní komisař, nebo jako samostatný pracovník hasičského záchranného sboru.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE