Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Pedagogika

Předškolní a školní pedagogika

Jednotné magisterské studium v oboru PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ PEDAGOGIKA umožňuje získat kvalifikaci učitele mateřské školy a I. stupně základní školy. Základním cílem je podle přijaté vzdělávací koncepce vybavit žáky pedagogickými, psychologickými, filozofickými a axiologickými znalostmi podporujícími porozumění procesům vývoje, socializace, výchovy a vyučování-učení, využívaných v každodenní pedagogické práci k efektivní organizaci a podporovat integrální rozvoj dítěte/žáka a poskytovat pomoc rodičům/opatrovníkům při výchově dítěte.

V průběhu studia oboru PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ PEDAGOGIKA vytváříme možnost získat mezioborové znalosti v oblasti pedagogických a biopsychologických základů základního vzdělávání i kompetence k organizaci a realizaci integrovaného raného školního a předškolního vzdělávání, včetně diagnostiky a podpory rozvoj žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávací proces komplexně připravuje na realizaci úkolů učitele: zahrnuje jak předávání věcných, tak metodických znalostí nezbytných k provádění efektivních vzdělávacích aktivit v oblasti konkrétních metodik, včetně výuky cizích jazyků. Program vycházející ze současných vzdělávacích koncepcí řeší problematiku integrace vzdělávacího obsahu do školní praxe a nové trendy ve vzdělávání, včetně inovativních aktivit.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE